NSIC Logo

National Small Industries Corporation

(A Government of India Enterprise)

Facilitating the Growth of Small Enterprise since 1955

Chairperson's Timeline

#NameFromTo Date
1 Smt. Alka Arora, IDAS 14-09-2021 Till Date
2 Sh. Vijayendra, IAS 14-11-2019 14-09-2021
3 Sh. Ram Mohan Mishra 12-03-2019 13-11-2019
4 Smt. Usha Suresh 18-02-2019 11-03-2019
5 Sh. Sudhir Garg 01-10-2018 17-02-2019
6 Sh. Ravindra Nath 01-09-2014 30-09-2018
7 Dr. H. P. Kumar 01-09-2005 31-08-2014
8 Sh. R. K. Celiy 01-06-2005 31-08-2005
9 Sh. Rajiv Bhatnagar 15-07-2002 31-05-2005
10 Sh. M. Ahmad 18-12-1995 15-07-2002
11 Dr. J. S. Juneja 01-03-1982 13-09-1995
12 Sh. C. K. Modi 20-06-1981 19-09-1981
13 Sh. T. S. Kannan 12-09-1978 20-06-1981
14 Sh. S. J. Coelho 01-05-1978 12-09-1978
15 Sh. K. N. Sapru 01-04-1969 01-05-1978
16 Sh. C. R. Sundram 01-11-1961 31-03-1969
17 Smt. Maragatham Chandrasekhar 02-09-1959 30-10-1961
18 Sh. Sayed Ashfaque Hussain 13-11-1957 27-05-1959
19 Sh. Satish Chandra 27-12-1956 13-11-1957
20 Sh. U.L. Goswami 10-11-1956 27-12-1956
21 Sh. P. Govindan Nair 31-05-1956 10-11-1956
22 Sh. Jang Bir Singh 14-02-1955 31-05-1956